• Γραφικό σχετικό με διοικητική υπηρεσίαΗ Διοικητική−Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις ως ακολούθως:

  α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού−Οικονομικού
  ΤΜΗΜΑΤΑ:
  1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  2. Γραμματείας
  3. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών
  4. Κίνησης Ασθενών
  5. Οικονομικού
  6. Προμηθειών-Διαχείρισης
  7. Επιστασίας− Ιματισμού

  β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού
  ΤΜΗΜΑΤΑ:
  1. Τεχνικού
  2. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Υποδιεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Τμήμα Γραμματείας

Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης
Τμήμα Κίνησης Ασθενών

Τμήμα Οικονομικού

Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών

Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού

Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Τμήμα Τεχνικού
Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας