Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής

Εικόνα σχετική με την πληροφορικήΤο τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής ασχολείται με:
- την εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορικής, την έναρξη και την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της,
- τη συντήρηση - διαχείριση της κάθε εφαρμογής λογισμικού,
- την εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου για την αποτελεσματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής,
- τη συνεχή παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και την αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησης τους από το Νοσοκομείο,
- την κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εφαρμογών λογισμικού,
- τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,
- την εκπόνηση και υποβολή στη Διοίκηση του Νοσοκομείου περιοδικών και ετήσιων εκθέσεων λειτουργίας.
- τη διαχείριση και ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής και τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του, σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε Τμήμα του Νοσοκομείου,
- την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων, καθώς και την παρακολούθηση των συμβολαίων συντήρησης του,
- την εγκατάσταση (μελέτη-επίβλεψη) και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών,
- τη διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο του Νοσοκομείου και στο Διαδίκτυο,
- τη διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με εξωτερικά δίκτυα,
- την προστασία του δικτύου και τη βελτιστοποίηση των πόρων αυτού,
- τη διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη σχεδίαση της επέκτασής του,
- την κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής,
- τη διασφάλιση από κάθε άποψη των δεδομένων που τηρούνται υπό ηλεκτρονική μορφή στο Νοσοκομείο,
- την προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας.
- την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των υποσυστημάτων των επιμέρους Υπηρεσιών του Νοσοκομείου,
- την προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού για περιορισμένης έκτασης εφαρμογές,
- την παρακολούθηση των δεικτών ιατρο-νοσηλευτικής και διοικητικό-οικονομικής λειτουργίας του Νοσοκομείου,
- την πρόσβαση στο Διαδίκτυο,
- την κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Εφαρμογών Πληροφορικής, με βάση τους γενικότερους στόχους του Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες του,
- την παρακολούθηση της υλοποίησης των Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής και πλήρη ενημέρωση του για την πορεία των έργων πληροφορικής,
- την υποβολή προτάσεων για την εκπόνηση μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση νέων συστημάτων πληροφορικής,
- τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του.


Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Οργάνωσης & Πληροφορικής:
Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής Τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής
Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
Λεωφόρος Μακρυγιάννη
Τ.Κ. 454 45
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ. 26513 66615 – 619
pliroforiki@gni-hatzikosta.gr