• Εικόνα του ΝοσοκομείουΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ:
  Η συνολική δύναμη του νοσοκομείου ορίζεται σε τριακόσιες πενήντα (350) οργανικές κλίνες.

  ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
  Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από στους ακόλουθες Υπηρεσίες, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο:
  Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
     1. Ιατρική
     2. Νοσηλευτική
     3. Διοικητική−Οικονομική
  Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
     Οργάνωσης και Πληροφορικής
  Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
     Υποστήριξης Πολίτη

  Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση. Το Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής και το Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη υπάγονται απευθείας στο Διοικητή του Νοσοκομείου.