• Γραφικό σχετικό με Νοσηλευτική ΥπηρεσίαΗ Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρεις (3) Νοσηλευτικούς τομείς οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων. Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά τμήματα, ως ακολούθως:

  1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (6) τμήματα, που καλύπτουν τα Τμήματα και τις Μονάδες του Παθολογικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.
  2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (8) τμήματα, που καλύπτουν τον Χειρουργικό Τομέα, τα Χειρουργεία και η Αποστείρωση
  3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (4) τμήματα που καλύπτουν τον Εργαστηριακό Τομέα, τον Ψυχιατρικό Τομέα, τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και τα Διατομεακά Τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

  Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 Α΄) η οποία αποτελείται από:
  Α. Τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο.
  Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.
  Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.
Σκοπός

Η παροχή ποιοτικής και αποτελεσματικής φροντίδας υγείας στους ασθενείς και η άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας των νοσηλευτικών τμημάτων.

Στόχοι

1. Η δημιουργία ενός δυναμικού, ποιοτικού περιβάλλοντος το οποίο συνδυάζει τη νοσηλευτική θεωρία με την πράξη Περισσότερες πληροφορίες


• Η άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας των νοσηλευτικών τμημάτων.
2. Ο προγραμματισμός και η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, σύμφωνα με καθιερωμένα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας.
3. Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το νοσηλευτικό προσωπικό (Νοσηλευτικές Ειδικότητες, Προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης)
4. Η εξασφάλιση ετοιμότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τομείς για τη διαχείριση μαζικών καταστροφών και κρίσεων.
5. Η δια βίου μάθηση του Νοσηλευτικού προσωπικού με συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης και έρευνας( μεταπτυχιακά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια κ.λ.π.)
6. Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση φοιτητών, σπουδαστών και μαθητών Νοσηλευτικής.
7. Η ανάπτυξη και υποστήριξη ερευνητικών πρωτοκόλλων με ενδιαφέρον για τη Νοσηλευτική επιστήμη.
Οργανόγραμμα

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρεις (3) Νοσηλευτικούς τομείς. Περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνία

Το Γραφείο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της Διοίκησης. Περισσότερες πληροφορίες


Προϊσταμένη Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: Μπραχαντίνη Καλλιόπη
Επικοινωνία
Προϊστάμενη Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας τηλ.: 2651080635
Ε-mail: nosileftiki@gni-hatzikosta.gr
Γραφείο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας τηλ.:2651080636

Τομείς Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Προϊσταμένη Παθολογικού Τομέα Μπραχαντίνη Καλλιόπη τηλ.: 2651080633
Προϊσταμένη Χειρουργικού Τομέα Μάντζιου Μάνθα τηλ.: 2651080633
Προϊσταμένη Εργαστηριακού Τομέα Βαρδή Όλγα τηλ.: 2651080633
Εκπαίδευση

Το τμήμα Εκπαίδευσης αποτελεί σημαντικό κομμάτι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Γραφείο Ενδοσοκομειακών Λοιμώξεων

Το Γραφείο Ενδοσοκομειακών Λοιμώξεων αποτελεί σημαντικό κομμάτι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.