Διευκρινίσεις για ανασφάλιστους και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" η με αρ. πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.39364/31-5-16 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ:ΩΕ1Α465ΦΥΟ-6ΦΝ (link is external)), με θέμα "Διευκρινίσεις σχετικά με την διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο δημόσιο σύστημα υγείας".

Σχετικό έγγραφο: Εικονίδιο εφαρμογής pdf