Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου

Λογότυπο ΕΣΠΑ

Τίτλος

ΠΡΑΞΗ: «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου» με κωδικό ΟΠΣ 5070509

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Ενίσχυση του Γ.Ν. Ιωαννίνων "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19»

Φορέας Υλοποίησης

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ(ΕΔΕΥΠΥ) (συντονιστής δικαιούχος)

Γ.Ν. Ιωαννίνων "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" (συνδικαιούχος)

Προϋπολογισμός

6.074.240,00 €

Διαρθρωτικό Ταμείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ε.Κ.Τ.

Περιγραφή

Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού, βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για την ενίσχυση και ενδυνάμωση της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, των Νοσοκομείων και Μονάδων ΠΦΥ στην περιοχή ευθύνης της 6ης ΥΠΕ και του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Ηπείρου, προκειμένου να ανταποκριθούν στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών νόσου COVID-19, σε προσερχόμενους για άλλη νόσηση τυχόν προσυμπτωματικούς ή και ασυμπτωματικούς της COVID-19 και για να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, προλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τον αποκλεισμό πρόσβασης του πληθυσμού με χρόνια ή άλλα έκτακτα προβλήματα από υπηρεσίες υγείας.
Κύριος της πράξης είναι το Υπουργείο Υγείας. Συντονιστής Δικαιούχος της πράξης είναι η Επιτελική Δομή Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Υγείας. Συνδικαιούχοι της πράξης είναι η 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας και τα Νοσοκομεία στην περιοχή ευθύνης της, το ΕΚΑΒ.

Στόχοι

Η Πράξη είναι καταλυτική για την αντιμετώπιση της Υγειονομικής Κρίσης από το ξέσπασμα της COVID-19 επιδημίας και συμβάλλει στην άμεση διαχείριση των αυξημένων αναγκών υγείας των πολιτών, στην ενίσχυση και στήριξη των Μονάδων Υγείας και του υπηρετούντος προσωπικού και την ευρύτερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας στον τομέα της υγείας.
Με την πράξη στοχεύεται η ενίσχυση των Μονάδων Υγείας της Περιφέρειας με επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικό στην ΥΠΕ, σε Νοσοκομεία, Μονάδες ΠΦΥ της περιοχής ευθύνης της 6ηςΥΠΕ, στο ΕΚΑΒ, στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Αποτελέσματα

Ενίσχυση και στήριξη των Μονάδων Υγείας του δημοσίου και φορέων του Υπουργείου Υγείας με την πρόσληψη ειδικευμένου και λοιπού ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας που εντάσσεται στο φάσμα των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημικής κρίσης της COVID-19. Η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19 μέσω αύξησης του προσωπικού για την ικανοποίηση αναγκών.

Λογότυπο Ευρωπαϊκής Ένωσης